Loteria w sklepach Żabka i Freshmarket

rower miejski kross
Trans atlantic
Kolor nagrody do wyboru
z dostępnej palety
opel astra
pojemność silnika: 1.4xe / 100 km
Zasilanie: benzyna
typ nadwozia: 5-drzwiowe
wersja wyposażenia: enjoy
Kolor nagrody do wyboru
z dostępnej palety
tablet lenovo
tab2 a730h
Za posiadane na koncie programu lojalnościowego e-znaczki nabądź losy w loterii.
Dokonaj zgłoszenia do loterii i graj o nagrody!
Pamiętaj o opcji VA BANK!
Przeznaczając wszystkie posiadane na koncie e-znaczki zyskujesz dwa razy więcej losów w loterii!

Okres przyjmowania zgłoszeń do loterii już się zakończył!

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach promocyjnych!

Okres przyjmowania zgłoszeń do loterii już się zakończył!

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach promocyjnych!

X
Regulamin

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Loteria w sklepach Żabka i Freshmarket”.

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą: „Loteria w sklepach Żabka i Freshmarket”, zwana dalej „Loterią”.

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;
Obszar, na którym będzie urządzana loteria;
Czas trwania loterii

 • Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612 tj. z późn.zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.
 • Loteria ma charakter ogólnopolski i odbywa się sklepach Żabka oraz Freshmarket na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Loteria rozpoczyna się w dniu 2 marca 2016 r. i kończy się ostatecznie 7 grudnia 2016 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 • Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru(dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 • Uczestnik powinien zapoznać się z treścią regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii.
 • Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
 • Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w regulaminie Loterii, w przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 • Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia.
 • Udziału w Loterii nie mogą brać: ajenci sklepów Żabka i Freshmarket, osoby pracujące ww. sklepach, a także członkowie ich rodzin, pracownicy i członkowie rodzin pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przez „Pracowników” rozumie się także osoby wykonujące usługi na rzecz ww. podmiotów na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 • Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 9 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 • Udział w Loterii mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące zarejestrowanymi uczestnikami programu lojalnościowego:
  1. „Codzienne Korzyści” realizowanego w sklepach Żabka i/lub
  2. „Fresh Club Przywilej Korzyści” realizowanego w sklepach Freshmarket (dalej łącznie zwane Programami Lojalnościowymi);
   posiadające kartę Programu Lojalnościowego w postaci elektronicznego identyfikatora zbliżeniowego, na którą za dokonywane zakupy w sklepach Żabka albo Freshamarket naliczane są punkty, dalej określane jako tzw. e-znaczki. Osoba spełniająca powyższe wymagania może dokonać zgłoszenia udziału w Loterii zgodnie z postanowieniami regulaminu Loterii (dalej zwana „Uczestnik”).
 • W celu wzięcia udziału w Loterii Uczestnik musi w okresie od 2 marca do 31 maja 2016 r. spełnić łącznie następujące warunki:
  1. Nabyć losy w Loterii w zamian za posiadane na koncie Programu Lojalnościowego e-znaczki, zgodnie z funkcjonalnością strony/aplikacji mobilnej Programów Lojalnościowych i strony internetowej Loterii;
  2. Dokonać zgłoszenia do Loterii zgodnie z postanowieniami ust. 3 poniżej za pośrednictwem strony internetowej Loterii.
 • Po zalogowaniu do strony internetowej/aplikacji mobilnej Programu Lojalnościowego Uczestnik ma możliwość wymiany posiadanych na koncie e-znaczków na losy w Loterii, przy założeniu, że każdy e-znaczek uprawnia do nabycia jednego losu w Loterii. Wymiana następuje za pośrednictwem strony internetowej Loterii, do której dostęp uzyskuje się po zalogowaniu do strony internetowej/aplikacji mobilnej Programu Lojalnościowego. Po przekierowaniu na stronie internetowej Loterii Uczestnik wskazuje ile z posiadanych na koncie Programu Lojalnościowego e-znaczków chce przeznaczyć na losy w Loterii. W ramach dokonywania zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest do podania następujących danych: numer telefonu, adres e-mail oraz złożenia oświadczenia o akceptacji regulaminu Loterii i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii, a także wskazania ile e-znaczków przeznacza na nabycie losów w Loterii. Spełnienie łącznie powyższych wymagań i wysłanie zgłoszenia do Organizatora skutkuje przystąpieniem do Loterii (dalej „Zgłoszenie”).
 • Uczestnik może dokonać tzw. Zgłoszenia „va bank”, to znaczy przeznaczyć wszystkie posiadane na koncie Programu Lojalnościowego e-znaczki na losy w Loterii. Przeznaczone w ten sposób e-znaczki są przeliczane na losy w Loterii w stosunku 1:2. Oznacza to, że Uczestnik otrzymuje dwa razy więcej losów w Loterii niż liczba e-znaczków, jakie posiadał na koncie Programu Lojalnościowego a jakie przeznaczył na losy w Loterii, np. posiadając na koncie Programu Lojalnościowego 100 e-znaczków i przeznaczając je wszystkie na losy w Loterii Uczestnik otrzyma 200 losów w Loterii.
 • Potwierdzeniem prawidłowo przesłanego Zgłoszenie jest komunikat Organizatora potwierdzający przyjęcie Zgłoszenia do Loterii.
 • Zasady otrzymywania za zakupy w sklepach Żabka albo Freshmarket e-znaczków opisane są w odpowiednich regulaminach Programów Lojalnościowych dostępnych na stronach internetowych www.zabka.pl lub www.freshmarket.pl .
 • Wykorzystane na losy w Loterii e-znaczki odejmowane są od konta Uczestnika w Programie Lojalnościowym, za pośrednictwem, którego dokonano Zgłoszenia.
 • Warunkiem koniecznym do dokonania Zgłoszenia jest posiadanie, co najmniej 1 e-znaczka na koncie Programu Lojalnościowego. Każdy przeznaczony na losy w Loterii e-znaczek to jeden los w Loterii.
 • Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 2 marca 2016 r. o godzinie 0:00:00 i mija dnia 31 maja 2016 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.
 • Ilekroć w niniejszym regulaminie Loterii jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu informatycznego przyjmującego Zgłoszenia.
 • Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w regulaminie Loterii.
 • Zgłoszenia niekompletnie lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
 • Jeżeli Organizator stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in. : automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w regulaminie Loterii, Zgłoszenia te nie będą uwzględniane w Loterii, w tym w szczególności w losowaniach, a Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika stosującego te metody z Loterii. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia regulaminu Loterii, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w inny nieuprawniony sposób. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników w stosunku, do których Żabka Polska Sp. z o.o. przedstawi udokumentowane naruszenie postanowień regulaminów Programu Lojalnościowego, w szczególności nabywania e-znaczków z naruszeniem postanowień tych regulaminów i w konsekwencji nabywania losów w Loterii z naruszeniem postanowień regulaminu Loterii.
 • Uczestnik Loterii poprzez fakt przystąpienia do Loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnej, zwrotnej wiadomości tekstowej SMS wskazanej w § 8 ust. 1 oraz kontakt telefoniczny Organizatora z Uczestnikiem.

§ 5 Wartość puli nagród

 • Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora na wygrane wynosi: 1 394 033,60 zł (słownie: milion trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści trzy złote i 60/10) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 1025 (słownie: tysiąc dwadzieścia pięć) sztuk.
 • Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda I stopnia – rower miejski Kross o wartości 1 399,00 zł (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100). Organizator przewidział po 1 (słownie: jednej) Nagrodzie I stopnia w każdym losowaniu dziennym oraz po 1 (słownie: jednej) Nagrodzie I stopnia w losowaniu dodatkowym. Łącznie Organizator przewidział 92 (słownie: dziewięćdziesiąt dwie) szt. Nagród I stopnia w całej Loterii.
  2. Nagroda II stopnia - tablet Lenovo TAB 2 o wartości 419,43 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście złotych i 43/100). Organizator przewidział 10 (słownie: dziesięć) Nagród II stopnia w każdym losowaniu dziennym oraz 10 (słownie: dziesięć) Nagród II stopnia w losowaniu dodatkowym. Łącznie Organizator przewidział 920 (słownie: dziewięćset dwadzieścia) szt. Nagród II stopnia w całej Loterii.
  3. Nagroda Tygodniowa w postaci samochodu Opel Astra (o pojemności silnika 1.4XE / 100 KM, benzyna, model 5cio drzwiowy, wersja wyposażenia enjoy) o wartości 60 885,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości: 6 765,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i 00/100). Organizator przewidział po 1 (słownie: jednej) Nagrodzie Tygodniowej w każdym losowaniu tygodniowym. Łącznie Organizator przewidział 13 (słownie: trzynaście) Nagród Tygodniowych w Loterii. Łączna wartość Nagrody Tygodniowej to 67 650,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i 00/100).
 • Nagrody wygrane w Loterii nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 • Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 • Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii, w szczególności przeprowadzenia procedury weryfikacji, wydania Nagród i ogłoszenia wyników. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135). Administratorem danych jest Organizator. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 • Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.) jest Organizator.
 • Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
 • Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.) jest Organizator.

§ 7 Miejsce i termin losowań nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 • Losowania Zgłoszeń (ID nadanych losom w ramach prawidłowych Zgłoszeń zgodnie z zasadami opisanymi w ust.2 poniżej) odbywają się w Unique One sp. z o.o. przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie.
 • Każdemu nabytemu losowi w Loterii w ramach prawidłowego Zgłoszenia przydzielony jest unikalny numer (ID) (liczba otrzymanych losów w Loterii uzależniona jest od liczby e-znaczków jakie przeznaczono na nabycie losów w Loterii w Zgłoszeniu, np. przeznaczając w Zgłoszeniu 5 e-znaczków na nabycie losów w Loterii otrzymuje się 5 losów w Loterii, każdy los otrzymuje osobny numer ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID tak, by każda urna zawierała kartonik z cyfrą, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Np., gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie kartoników z cyframi będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy kartonik z cyfrą wylosowany w pierwszej urnie to 3, kartonik z cyfrą wylosowany w drugiej urnie to 5, kartonik z cyfrą wylosowany w trzeciej urnie to 1, kartonik z cyfrą wylosowany w czwartej urnie to 2, a kartonik z cyfrą wylosowany w piątej urnie to 0, zwycięskim losem będzie los dla którego wygenerowano ID numer 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) ilość i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartoniku z cyfrą nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID. Dany numer ID może być w danym losowaniu wylosowany tylko raz. W danym losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID losów nadanych w ramach prawidłowych Zgłoszeń danego Uczestnika (powyższe dotyczy również losowań rezerwowych do Nagród z danego losowania). W sytuacji powtórzenia się numeru ID bądź wylosowania ID losu, które zostały nadane za nabyte losy w ramach prawidłowych Zgłoszeń danego Uczestnika nie są one uwzględniane a losowanie jest powtarzane.
 • Losowanie ID losów w ramach prawidłowych Zgłoszeń do Nagród I i II stopnia w ramach losowań dziennych odbywają się w dni robocze, spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w dniu poprzedzającym losowanie od godziny 0:00:00 do godziny 23:59:59.Pierwszemu wylosowanemu ID losu przyznawana jest Nagroda I stopnia, kolejnym 10 Nagroda II stopnia, oznaczane są one jako Zwycięskie Zgłoszenia. Losowania odbywają się w dni robocze w okresie od 3 marca 2016 r. do 1 czerwca 2016 r., z uwzględnieniem poniższych wyjątków:
  1. Losowania ID losów do Nagród I i II stopnia spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w piątki, soboty i niedziele odbywają się w następujący po tym dniu pierwszym dniu roboczym zgodnie z kolejnością następujących po sobie dni;
  2. Losowanie ID losów do Nagród I i II stopnia spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy odbywa się w następujący po tym dniu pierwszym dniu roboczym;
  3. Losowania ID losów do Nagród I i II stopnia spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w dniach 29 kwietnia 2016 r., 30 kwietnia 2016 r., 1-3 maja 2016 r. odbywają się 4 maja 2016 r. zgodnie z kolejnością następujących po sobie dni;
  4. Losowanie ID losów do Nagród I i II stopnia spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w dniu 25 maja 2016 r . odbywa się 30 maja 2016 r.;
  5. Losowanie ID losów do Nagród I i II stopnia spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w dniu 31 maja 2016 r. odbywa się 6 czerwca 2016 r.
 • Losowania ID losów w ramach prawidłowych Zgłoszeń do Nagród Tygodniowych odbywają się:
  1. Pierwsze losowanie odbywa się w dniu 9 marca 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 2 marca 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 8 marca 2016 r. do godziny 23:59:59;
  2. Drugie losowanie odbywa się w dniu 16 marca 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 9 marca 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 15 marca 2016 r. do godziny 23:59:59;
  3. Trzecie losowanie odbywa się w dniu 23 marca 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 16 marca 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 22 marca 2016 r. do godziny 23:59:59;
  4. Czwarte losowanie odbywa się w dniu 30 marca 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 23 marca 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 29 marca 2016 r. do godziny 23:59:59;
  5. Piąte losowanie odbywa się w dniu 6 kwietnia 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 30 marca 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 5 kwietnia 2016 r. do godziny 23:59:59;
  6. Szóste losowanie odbywa się w dniu 13 kwietnia 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 6 kwietnia 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 12 kwietnia 2016 r. do godziny 23:59:59;
  7. Siódme losowanie odbywa się w dniu 20 kwietnia 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 13 kwietnia 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 19 kwietnia 2016 r. do godziny 23:59:59;
  8. Ósme losowanie odbywa się w dniu 27 kwietnia 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 20 kwietnia 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 26 kwietnia 2016 r. do godziny 23:59:59;
  9. Dziewiąte losowanie odbywa się w dniu 4 maja 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 27 kwietnia 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 3 maja 2016 r. do godziny 23:59:59;
  10. Dziesiąte losowanie odbywa się w dniu 11 maja 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 4 maja 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 10 maja 2016 r. do godziny 23:59:59;
  11. Jedenaste losowanie odbywa się w dniu 18 maja 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 11 maja 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 17 maja 2016 r. do godziny 23:59:59;
  12. Dwunaste losowanie odbywa się w dniu 25 maja 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 18 maja 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 24 maja 2016 r. do godziny 23:59:59;
  13. Trzynaste losowanie odbywa się w dniu 6 czerwca 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 25 maja 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 31 maja 2016 r. do godziny 23:59:59;

  W trakcie każdego losowania tygodniowego losowane jest jedno zwycięskie ID losu, oznaczane jako Zwycięskie Zgłoszenie. Losowania tygodniowe przeprowadzane są po losowaniach dziennych Nagród I i II stopnia.

 • Na zakończenie, po przeprowadzeniu wszystkich losowań, odbywa się losowanie dodatkowe do Nagrody I i Nagród II stopnia. Losowanie to odbywa się 6 czerwca 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 2 marca 2016 r. do 31 maja 2016 r. Pierwszemu wylosowanemu ID losu w ramach prawidłowych Zgłoszeń przyznawana jest Nagroda I stopnia, kolejnym 10 Nagroda II stopnia i oznaczane są one jako Zwycięskie Zgłoszenia.
 • W trakcie każdego losowania, po zakończeniu losowania zwycięskich ID losów, losowane są również dwa ID losów jako rezerwowe do każdej Nagrody, umieszczane na liście rezerwowej w kolejności ich wylosowania i oznaczane jako Pierwsze Zgłoszenie Rezerwowe i Drugie Zgłoszenie Rezerwowe.
 • Wyniki ogłaszane są na stronie internetowej www.loteriakorzysci.pl po przeprowadzeniu procesu weryfikacji. Lista zwycięzców, prezentowana jest w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody.
 • Losowania może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń. Udział w losowaniach biorą tylko prawidłowe Zgłoszenia.

§ 8 Warunki wydania Nagród; Procedura weryfikacji

 • Laureat Nagrody informowany jest telefonicznie na numer, który podał w Zgłoszeniu w dniu losowania bądź w ciągu dwóch dni roboczych następujących po dniu losowania, o okoliczności wylosowania ID losu z jego Zgłoszenia. W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym powyżej terminie, Organizator ostatniego dnia wysyła wiadomość SMS na numer telefonu lub wiadomość e-mail na adres e-mail, który wskazano w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „Loteria w sieci Zabka i Freshmarket: Witaj w X podejmiemy ostatnia probe kontaktu w zwiazku z wylosowaniem Twojego Zgloszenia w loterii „Loteria w sieci Zabka i Freshmarket” Organizator: Unique One Sp. z o. o. Regulamin: www.loteriakorzysci.pl ”), gdzie X oznacza następny dzień roboczy następujący po dniu wysłania komunikatu. Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do Nagrody. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca jest informowany na początku rozmowy.
 • Laureat podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1. jest informowany o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora: własnoręcznie podpisanego, czytelnie wypełnionego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata niezbędne do wydania nagrody tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej Loterii www.loteriakorzysci.pl . Laureat Nagrody I stopnia – roweru - dodatkowo w treści Oświadczenia wskazuję jaki kolor nagrody wybiera z palety kolorów dostępnej w treści Oświadczenia. Laureat Nagrody Tygodniowej zobowiązany jest dodatkowo w treści Oświadczenia do podania numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość, numeru PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – daty urodzenia, obywatelstwa, adresu zamieszkania) oraz dokonania wyboru koloru samochodu z palety kolorów karoserii dostępnej w treści Oświadczenia.
 • Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, kompletnych danych niezbędnych w procesie weryfikacji i przekazania Nagrody, o których mowa w ust. 2. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust.1. Jeśli laureat nie prześle kompletnych danych niezbędnych do wydania Nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
 • W przypadku, gdy laureat Zwycięskiego Zgłoszenia przejdzie negatywnie weryfikację, nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować, Nagroda przyznawana jest laureatowi Pierwszego Zgłoszenia Rezerwowego. Adekwatnie przyznawana jest nagroda laureatowi Drugiego Zgłoszenia Rezerwowego, gdy wskazane powyżej okoliczności dotyczą laureata Pierwszego Zgłoszenia Rezerwowego.
 • W przypadku, gdy żaden laureat nie przejdzie pozytywnie weryfikacji, nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody lub nie można się z nim skontaktować, nagroda ta pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 • Pierwsza próba kontaktu z laureatem Pierwszego Rezerwowego Zgłoszenia odbywa się pierwszego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez laureata Zwycięskiego Zgłoszenia. Odpowiednio pierwsza próba kontaktu z laureatem Drugiego Zgłoszenie Rezerwowego odbywa się pierwszego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez laureata Pierwszego Zgłoszenia Rezerwowego.
 • Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata o przedstawienie kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) bądź złożenia dodatkowych oświadczeń, w szczególności w związku z podjęciem wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień regulaminu Loterii, w szczególności zasad uczestnictwa w Loterii. Terminy do przesłania dodatkowej dokumentacji stosuje się wedle zasad opisanych w ust. 3 powyżej.
 • Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem z przyczyn po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, nieprawidłowy, niepełny numer) odmowę przeprowadzenia rozmowy bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, z którego dokonano Zgłoszenia.
 • Przesłanie przez laureata dokumentacji niespełniającej wymagań określonych w regulaminie Loterii, nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach regulaminu Loterii powoduje nie spełnienie przez laureata warunków określonych w regulaminie Loterii i oznacza utratę prawa do Nagrody.
 • Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 • Nieprzesłanie do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został Uczestnik/laureat pisemnym wezwaniem Organizatora w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami regulaminu Loterii, skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.
 • W przypadku ustalenia okoliczności, że laureatem została osoba, która nie mogła wziąć udziału w Loterii bądź nie spełniła wszystkich wymagań uczestnictwa w Loterii traci ona prawo do nagrody.

§ 9 Termin wydania Nagród

 • Nagrody I i II stopnia w Loterii wysyłane są zwycięzcom (pozytywnie zweryfikowanym laureatom) przesyłką kurierską do dnia 31 sierpnia 2016 r. zgodnie z danymi wskazanymi przez zwycięzcę w treści Oświadczenia określonego w §8 ust.2
 • Nagrody Tygodniowe w Loterii wysyłane są zwycięzcom (pozytywnie zweryfikowanym laureatom) przesyłką kurierską maksymalnie do dnia 17 października 2016 r. zgodnie z danymi wskazanymi przez zwycięzcę w treści Oświadczenia określonego w §8 ust.2. Nagrody Tygodniowe wydawane są w postaci dokumentów przekazania własności pojazdu wymaganych do rejestracji i ubezpieczenia pojazdów. Koszty rejestracji i ubezpieczenia ponosi zwycięzca. Po zarejestrowaniu pojazdu, w terminie ustalonym przez strony albo w dniu odbycia się oficjalnego wręczenia Nagród Tygodniowych wskazanego przez Organizatora następuje przekazanie pojazdu. Za miejsce przekazania pojazdu przyjmuje się m. st. Warszawa, chyba, że strony ustalą inaczej. Koszty związane z odbiorem samochodu (dojazd, nocleg itp.) leżą po stronie zwycięzcy.

§ 10 Opodatkowanie Nagród

Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2015 poz. 1925). Przyznana nagroda pieniężna określona w §5 ust. 2 pkt c) nie zostanie wypłacona zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę.

§ 11 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 • Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 7 listopada 2016 r. przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa z dopiskiem „Loteria w sklepach Żabka i Freshmarket - reklamacja” i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
 • Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 • Odpowiedź na reklamacje Uczestnika Organizator udziela najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź dostarczona jest na adres wskazany w reklamacji listem poleconym.
 • Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 • Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 • Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 12 Postanowienia końcowe

 • Regulamin Loterii i Oświadczenie dostępne są na stronie internetowej dedykowanej Loterii www.loteriakorzysci.pl.
 • W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 • Koszt połączeń telefonicznych oraz komunikatu SMS ponosi Organizator. Połączenia wykonywane są wyłącznie dla numerów na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 • Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 • Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. 2015 r. poz,612 z późn.zm.).
 • Na potrzeby niniejszego regulaminu Loterii za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy.
 • Wydanie wygranej może nastąpić także na rzecz innej osoby niż zwycięzca, jeżeli przedstawi on pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę zawierające w swej treści wszystkie wymagane treścią regulaminu Loterii dane, zgodnie z postanowieniami regulaminu Loterii. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
 • Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego Zgłoszenie z Loterii.

W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez laureata, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. W przypadku usunięcia Zgłoszenia z Loterii, e-znaczki, które zostały przeznaczone na losy w Loterii nie są zwracane na konto Programu Lojalnościowego Uczestnika.

Zwycięzca Miasto Rodzaj nagrody
Małgorzata P. Szczecin Tablet
Paweł R. Warszawa Tablet
Andrzej R. Katowice Tablet
Grażyna R. Olkusz Tablet
Tomasz T. Kraków Tablet
Piotr K. Toruń Tablet
Justyna K. Ustka Tablet
Julita F. Gorzów Wielkopolski Tablet
Marcin K. Koszalin Tablet
Marcin O. Częstochowa Tablet
Marzena Ś. Gdańsk Tablet
Michał D. Warszawa Tablet
Lucyna G. Gdańsk Tablet
Wojciech O. Grudziądz Tablet
Szymon O. Świecie Tablet
Iwona Z. Częstochowa Tablet
Andrzej K. Gdynia Tablet
Magdalena M. Oborniki Wielkopolskie Tablet
Agnieszka M. Krzepice Tablet
Mariusz K. Tychy Tablet
Justyna M. Orzysz Tablet
Joanna T. M. Wrocław Tablet
Alicja A. Różanki Tablet
Marek S. Gdów Tablet
Aleksandra S. Gdynia Tablet
Marek W. Szczecin Tablet
Joanna G. Szczecin Tablet
Adam G. Kraków Tablet
Łukasz A. Leżańsk Tablet
Piotr M. Warszawa Tablet
Aleksandra K. Wrocław Tablet
Urszula J. Łódź Tablet
Sławomir D. Łódź Tablet
Jarosław R. Świecie Tablet
Krzysztof K. Mokobody Tablet
Aleksander O. Nowy Świętów Tablet
Piotr T. Szczecin Tablet
Olga P. Lębork Tablet
Maciej P. Żywiec Tablet
Anna C. Gdynia Tablet
Weronika F. Wrocław Tablet
Cezary P. Białystok Tablet
Bartosz B. Warszawa Tablet
Marcin Ł. Skierniewice Tablet
Paulina K. Lublin Tablet
Karolina C. Pątnów Tablet
Dorota T. Łódź Tablet
Joanna B. Wręczyca Wielka Tablet
Jacek K. Radom Tablet
Michał M. Gorzów Wielkopolski Tablet
Monika N. Różanki Tablet
Natalia R. Zachodów Tablet
Edyta M. Kraków Tablet
Maciej P. Września Tablet
Marcin R. Mysiadło Tablet
Barbara K. Krzepice Tablet
Kamila O. Morąg Tablet
Anna F. Łódź Tablet
Rafał G. Sieradz Tablet
Dariusz K. Tychy Tablet
Daniel N. Kluczbork Tablet
Wiesław G. Białośliwie Tablet
Joanna T. Rytro Tablet
Urszula M. Słupsk Tablet
Przemysław Ś. Poznań Tablet
Wiesław S. Rumia Tablet
Daniel K. Pasznie Tablet
Andrzej W. Warszawa Tablet
Patryk K. Lębork Tablet
Grzegorz B. Żywiec Tablet
Halina B. Gliwice Tablet
Ewa M. Zajączki Drugie Tablet
Irena P. Aleksandrów Łódzki Tablet
Elżbieta B. Częstochowa Tablet
Arkadiusz W. Ruda Śląska Tablet
Urszula T. Skierniewice Tablet
Łukasz F. Zielona Góra Tablet
Ewa P. Warszawa Tablet
Joanna M. G. Gdynia Tablet
Anna J. Jelenia Góra Tablet
Justyna S. Różanki Tablet
Łukasz B. Poznań Tablet
Jerzy G. Ząbki Tablet
Olga B. Elbąg Tablet
Katarzyna J. Chrzanów Tablet
Natalia G. Piechowice Tablet
Andrzej J. Kraków Tablet
Katarzyna L. Jawor Tablet
Mateusz W. Strzelce Krajeńskie Tablet
Piotr U. Piotrków Trybunalski Tablet
Mohammed M. Warszawa Tablet
Teresa Ś. Piekary Śląskie Tablet
Ireneusz W. Kraków Tablet
Aneta D. Działoszyn Tablet
Tomasz L. Olsztyn Tablet
Andrzej G. Szczecin Tablet
Paweł B. Rumia Tablet
Jakub K. Kielce Tablet
Jan K. Olsztyn Tablet
Aneta S. Niepołomice Tablet
Damian C. Świdnica Tablet
Tomasz K. Nowa Iwiczna Tablet
Sameer A. Warszawa Tablet
Kamil K. Jelcz Laskowice Tablet
Magdalena K. Warszawa Tablet
Lucyna K. Warszawa Tablet
Wiesława C. Działoszyn Tablet
Sebastian S. Świdnica Tablet
Adrianna G. Wejherowo Tablet
Zbigniew S. Zielona Góra Tablet
Jakub O. Pasłęk Tablet
Monika S. Częstochowa Tablet
Piotr K. Pabianice Tablet
Wioletta S. Podłęże Tablet
Małgorzata P. Tarnowskie Góry Tablet
Piotr O. Szczecin Tablet
Maciej B. Brodnica Tablet
Magdalena S. Toruń Tablet
Lucyna M. Trzebinia Tablet
Wiesław P. Łódź Tablet
Karol B. Częstochowa Tablet
Bożena H. Rybnik Tablet
Krzysztofa B. Świdnica Tablet
Krzysztof C. Koszalin Tablet
Andrzej K. Toruń Tablet
Łukasz P. Częstochowa Tablet
Justyna K. Piotrków Trybunalski Tablet
Alicja S. Warszawa Tablet
Bartosz S. Bochnia Tablet
Anna G.-G. Miedźno Tablet
Mirosław S. Warszawa Tablet
Wiesława T. Lipie Tablet
Tomasz D. Gdynia Tablet
Mateusz Z. Łodź Tablet
Krzysztof P. Gdańsk Tablet
Bożena L. Gdynia Tablet
Grzegorz G. Poznań Tablet
Janina L. Zielnona Góra Tablet
Kazimierz L. Gdynia Tablet
Kamil K. Warszawa Tablet
Wiesława P. Częstochowa Tablet
Ewelina W. Poznań Tablet
Małgorzata K. Poznań Tablet
Grzegorz G. Toruń Tablet
Monika P. Łobez Tablet
Marcin S. Koszalin Tablet
Emilia Z. Bydgoszcz Tablet
Robert G. Warszawa Tablet
Piotr D. Myszków Tablet
Dawid J. Chrzanów Tablet
Jarosław N. Lipnica Tablet
Ewa F. Zielona Góra Tablet
Barbara D. Miedźno Tablet
Marcin C. Mosina Tablet
Kinga K. Zielona Góra Tablet
Aneta H.-J. Warszawa Tablet
Piotr P. Żory Tablet
Aleksandra K. Warszawa Tablet
Łukasz K. Częstochowa Tablet
Antoni P. Łódź Tablet
Maria M. Pasłęk Tablet
Anna Z. Warszawa Tablet
Piotr Ł. Łódź Tablet
Robert B. Poznań Tablet
Adam C. Łódź Tablet
Małgorzata P. Tarnowskie Góry Tablet
Ewa C. Słupsk Tablet
Jarosław M. Piotrków Trybunalski Tablet
Aneta D. Częstochowa Tablet
Oliwia O. Katowice Tablet
Adam K. Olsztyn Tablet
Krzysztof S. Kraków Tablet
Jan K. Chorzów Tablet
Aneta W. Częstochowa Tablet
Edyta B. Chalinów Tablet
Artur K. Puławy Tablet
Halina D. Kielce Tablet
Katarzyna C. Częstochowa Tablet
Dariusz K. Warszawa Tablet
Maria L. Pasłęk Tablet
Marek Z. Płock Tablet
Alicja N. Zielona Góra Tablet
Paweł M. Kielce Tablet
Michał B. Łódź Tablet
Lech S. Gdańsk Tablet
Bogusław W. Michałowice Tablet
Piotr O. Rusiec Tablet
Monika K. Ruda Śląska Tablet
Jolanta M. Łódź Tablet
Adrian N. Dąbrówka Tablet
Agnieszka C. Wręczyca Wielka Tablet
Monika N. Blachownia Tablet
Halina B. Gliwice Tablet
Alicja B. Olkusz Tablet
Krystyna W. Ruda Śląska Tablet
Adam Z. Wrocław Tablet
Aneta Z. Piła Tablet
Błażej C. Wilkowice Tablet
Jolanta S. Nowe Miasto Lubawskie Tablet
Michał M. Wrocław Tablet
Agnieszka D. Olsztyn Tablet
Natalia K. Bydgoszcz Tablet
Grażyna S. Różanki Tablet
Paweł R. Wołomin Tablet
Paweł K. Gdynia Tablet
Jakub K. Wrocław Tablet
Paulina S. Namysłów Tablet
Janusz K. Różanki Tablet
Adam W. Warszawa Tablet
Teresa S. Wrocław Tablet
Maciej P. Dołuje Tablet
Luiza G. Zawiercie Tablet
Beata P. Krapkowice Tablet
Piotr P. Marki Tablet
Justyna G. Ostrowiec Świętokrzyski Tablet
Ewa K. Wrocław Tablet
Jarosław P. Karwia Tablet
Dariusz N. Jordanów Tablet
Joanna C.-Ś. Świdnik Tablet
Krzysztof N. Michałowice Tablet
Bohdan P. Osiny Tablet
Anna M. Gdańsk Tablet
Krystyna P. Luboń Tablet
Marcin V. Bydgoszcz Tablet
Grażyna K. Zdroisko Tablet
Anna K. Krzepice Tablet
Beata P. Krapkowice Tablet
Mariusz Ś. Warszawa Tablet
Jacek R. Kraków Tablet
Iwona Z. Krzepice Tablet
Wiesław I. Koszalin Tablet
Roman S. Boguchwała Tablet
Łukasz B. Szczecin Tablet
Arkadiusz K. Piotrków Trybunalski Tablet
Tomasz W. Białystok Tablet
Maria F. Zielona Góra Tablet
Adam W. Łódź Tablet
Artur S. Koszalin Tablet
Jarosław B. Gliwice Tablet
Artur S. Mińsk Mazowiecki Tablet
Małgorzata K. Kraków Tablet
Elżbieta S. Łabiszyn Tablet
Agnieszka T. Białystok Tablet
Magdalena D. Luboń Tablet
Maciej B. Sianów Tablet
Alfreda Sz. Częstochowa Tablet
Piotr P. Rejowiec Fabryczny Tablet
Rafał K. Lublin Tablet
Joanna W. Chojnów Tablet
Rafał B. Rumia Tablet
Michał D. Radzionków Tablet
Ewa M. Świdnica Tablet
Paweł W. Warszawa Tablet
Agnieszka W. Krzyżowice Tablet
Krystian W. Świdnica Tablet
Jacek T. Ostrzeszów Tablet
Damian B. Bydgoszcz Tablet
Jerzy D. Gliwice Tablet
Tomasz W. Zabrze Tablet
Piotr O. Częstochowa Tablet
Rafał L. Ruda Śląska Tablet
Katarzyna B. Świnoujście Tablet
Dariusz O. Tychy Tablet
Danuta S. Kłodawa Gorzów Tablet
Kamil W. Łódź Tablet
Jacek R. Kraków Tablet
Patryk M. Lutocin Tablet
Lidia B. Luboń Tablet
Dominika P. Piła Tablet
Mateusz S. Zabrze Tablet
Tomasz N. Gorzów Wielkopolsi Tablet
Małgorzata G. Gliwice Tablet
Wojciech B. Miejsce Piastowe Tablet
Łukasz B. Białystok Tablet
Emilia N. Gdańsk Tablet
Krzysztof L. Zawiercie Tablet
Kazimiera P. Zamość Tablet
Katarzyna P. Szczecin Tablet
Aneta P. Morąg Tablet
Grzegorz G. Piła Tablet
Marcin Ś. Bielsko-Biała Tablet
Janusz K. Ogrodzieniec Tablet
Przemysław Ż. Olsztyn Tablet
Marta C. Częstochowa Tablet
Bożena Z. Pruszcz Gdański Tablet
Marek M. Żernica Tablet
Sebastian J. Lębork Tablet
Tomasz C. Myszków Tablet
Katarzyna A. Warszawa Tablet
Marta K. Działoszyn Tablet
Paweł K. Kielce Tablet
Wojciech D. Kraków Tablet
Łukasz L. Gdańsk Tablet
Joanna J. Kraków Tablet
Piotr P. Łódź Tablet
Damian K. Mierzyn Tablet
Maria W. Łódź Tablet
Dorota B. Poznań Tablet
Luiza K. Elbląg Tablet
Tomasz T. Wrocław Tablet
Bartosz O. Rzeszów Tablet
Artur W. Częstochowa Tablet
Agnieszka K. Kamyk Tablet
Tadeusz P. Łobez Tablet
Weronika C. Wrocław Tablet
Anna O. Miedźno Tablet
Piotr W. Gdańsk Tablet
Jolanta C. Warszawa Tablet
Przemysław K. Tychy Tablet
Jan B. Gdańsk Tablet
Hanna D. Zabrze Tablet
Bożena K. Świdnik Tablet
Łukasz J. Pabianice Tablet
Marta C.-P. Warszawa Tablet
Alfred D. Goleniów Tablet
Krzysztof G. Oborniki Wielkopolskie Tablet
Monika T. Gdańsk Tablet
Anna S. Olsztyn Tablet
Anna C. Maków Podhalański Tablet
Adrian P. Rynarzewo Tablet
Paweł N. Czechowice-Dziedzice Tablet
Ewa W. Poznań Tablet
Marcin O. Kołobrzeg Tablet
Sergiej T. Legnica Tablet
Wojciech J. Wrocław Tablet
Anna M. Szczecin Tablet
Krzysztof J. Leszno Tablet
Izabela S. Reda Tablet
Katarzyna B. Toruń Tablet
Robert C. Olsztyn Tablet
Ewa S. Puławy Tablet
Małgorzata J. Gdynia Tablet
Jagoda B. Toruń Tablet
Wojciech W. Szczyrk Tablet
Anna B. Zielona Góra Tablet
Krzysztof K. Lębork Tablet
Adam W. Łódź Tablet
Teresa J. Kluczbork Tablet
Artur J. Kraków Tablet
Edyta N. Piotrków Trybunalski Tablet
Georgia G.-F. Warszawa Tablet
Dawid K. Czarnocin Tablet
Irena P. Białystok Tablet
Katarzyna K. Pasłęk Tablet
Andrzej K. Kroczyce Tablet
Luiza L. Bydgoszcz Tablet
Krzysztof D. Gdańsk Tablet
Paulina S. Ostrowiec Świetokrzyski Tablet
Miłosz B. Łódź Tablet
Tomasz C. Ząbki Tablet
Klaudia L. Katowice Tablet
Paweł B. Łódź Tablet
Lidia S. Warszawa Tablet
Artur S. Czerwionka - Leszczyny Tablet
Dariusz K. Gdańsk Tablet
Marta O. Warszawa Tablet
Michał K. Olsztyn Tablet
Piotr K. Piotrków Trybunalski Tablet
Jarosław K. Warszawa Tablet
Łukasz K. Zagórze Tablet
Klaudia D. Działoszyn Tablet
Mariusz S. Wrocław Tablet
Edyta S. Lublin Tablet
Elżbieta S. Wielowieś Tablet
Andrzej Ł. Częstochowa Tablet
Sebastian S. Pabianice Tablet
Filip R. Skierniewice Tablet
Regina P. Katowice Tablet
Małgorzata B. Kraków Tablet
Ewa Z.-M. Gdynia Tablet
Rafał T. Łódź Tablet
Jadwiga K. Elbląg Tablet
Paweł K. Wieluń Tablet
Ewa R. Warszawa Tablet
Tamara M. Gdynia Tablet
Paweł K. Warszawa Tablet
Sebastian C. Częstochowa Tablet
Dagmara B. Chmielowice Tablet
Artur M. Błonie Tablet
Danuta R. Legnica Tablet
Tomasz M. Braniewo Tablet
Dorota G. Stargard Tablet
Piotr W. Kraków Tablet
Zbigniew K. Lębork Tablet
Katarzyna P. Wrocław Tablet
Agnieszka B. Inowrocław Tablet
Kamila G. Dąbrówno Tablet
Krzysztof W. Rumia Tablet
Krzysztof P. Warszawa Tablet
Paweł Ś. Głuchołazy Tablet
Magdalena C. Gdańsk Tablet
Bartosz G. Warszawa Tablet
Mariusz L. Wręczyca Wielka Tablet
Magdalena M.-J. Lublin Tablet
Jakub J. Warszawa Tablet
Tomasz S. Warszawa Tablet
Maria Ś. Warszawa Tablet
Marta Ś. Inowrocław Tablet
Paweł L. Pasłęk Tablet
Szymon R. Smołdzino Tablet
Przemysław B. Bolszewo Tablet
Natalia T. Wejherowo Tablet
Rafał W. Sokołów Podlaski Tablet
Sebastian S. Złotów Tablet
Olga K. Buczek Tablet
Marian C. Gdynia Tablet
Jadwiga W. Różanki Tablet
Edyta W. Warszawa Tablet
Karol D. Gdańsk Tablet
Anna Z. Gorzów Wielkoposki Tablet
Danuta S. Wrocław Tablet
Ewa K. Bytom Tablet
Ewa K. Bytom Tablet
Małgorzata K. Gliwice Tablet
Aleksander O. Gliwice Tablet
Brygida Ż. Zabrze Tablet
Marek W. Gniezno Tablet
Teresa Z. Włodawa Tablet
Maciej Z. Warszawa Tablet
Bożena M. Częstochowa Tablet
Karol L. Rzeszów Tablet
Edyta D. Inowrocław Tablet
Agnieszka P. Zwierzyń Tablet
Artur T. Bielsko-Biała Tablet
Wiktor K. Gdańsk Tablet
Bogdan Ś. Katowice Tablet
Dominik K. Tarnowskie Góry Tablet
Ewa K. Bytom Tablet
Marta S. Warszawa Tablet
Jakub Z. Częstochowa Tablet
Katarzyna B.-T. Elbląg Tablet
Katarzyna N. Łódź Tablet
Joanna G. Kraków Tablet
Michał K. Gdynia Tablet
Mirosław B. Warszawa Tablet
Maciej P. Warszawa Tablet
Maciej S. Braniewo Tablet
Anna R. Mysiadło Tablet
Mirosław Z. Wrocław Tablet
Małgorzata O. Długołęka Tablet
Gustaw J. Wrocław Tablet
Damian G. Łódź Tablet
Adam C. Koszalin Tablet
Mariusz G. Świdnik Tablet
Jakub K. Wrocław Tablet
Cezary R. Sokółów Podlaski Tablet
Elżbieta C. Lublin Tablet
Joanna G. Czekanów Tablet
Adam K. Mysłowice Tablet
Karolina T. Gdynia Tablet
Adam Z. Olsztyn Tablet
Łukasz Z. Małkinia Tablet
Filip R. Gorzów Wielkopolski Tablet
Monika G. Nowy Dwór Mazowiecki Tablet
Justyna O. Poznań Tablet
Teresa B. Pilchowice Tablet
Małgorzata T. Rozprza Tablet
Wiesław P. Gdańsk Tablet
Gaweł S. Warszawa Tablet
Marcin G. Bielsko-Biała Tablet
Izabela T. Elbląg Tablet
Stanisław G. Będzin Tablet
Edyta B. Myszków Tablet
Marcin O. Czechowice-Dziedzice Tablet
Adrian C. Piotrków Trybunalski Tablet
Bożena P. Wrocław Tablet
Marta D. Radzionków Tablet
Dariusz C. Kraków Tablet
Adrian P. Łódź Tablet
Marek A. Wielkie Drogi Tablet
Damian H. Kraków Tablet
Marek S. Warszawa Tablet
Natalia S. Rybakowo Tablet
Paweł K. Legionowo Tablet
Ewa W. Pruszcz Gdański Tablet
Tadeusz P. Lwówek Śląski Tablet
Małgorzata Z.-O. Poznań Tablet
Ewa T. Gdańsk Tablet
Patryk P. Gdańsk Tablet
Longina G. Częstochowa Tablet
Maria W. Szczecin Tablet
Krzysztof Z. Jordanów Tablet
Barbara P.-W. Częstochowa Tablet
Jowita S. Kołobrzeg Tablet
Krzysztof M. Warszawa Tablet
Aleksandra P. Bydgoszcz Tablet
Monika M. Warszawa Tablet
Grzegorz N. Warszawa Tablet
Łukasz M. Inowrocław Tablet
Bartosz Z. Milejów Tablet
Anna M. Katowice Tablet
Dominik T. Radom Tablet
Radosław K. Częstochowa Tablet
Artur M. Łęczna Tablet
Sławomir S. Żary Tablet
Mariusz K. Tychy Tablet
Piotr I. Police Tablet
Piotr C. Wrocław Tablet
Irena N. Częstochowa Tablet
Jakub G. Częstochowa Tablet
Tomasz G. Wrocław Tablet
Jarosław R. Czarnków Tablet
Jolanta C. Warszawa Tablet
Grzegorz O. Krynica Zdrój Tablet
Michał S. Gdańsk Tablet
Michał K. Żarnowiec Tablet
Piotr K. Pabianice Tablet
Milena M. Warszawa Tablet
Anna S. Mędłów Tablet
Jolanta S. Szczecin Tablet
Bugusław D. Jelcz-Laskowice Tablet
Katarzyna S. Katowice Tablet
Piotr M. Warszawa Tablet
Rafał B. Warszawa Tablet
Jacek J. Bydgoszcz Tablet
Elżbieta L. Rozprze Tablet
Ewa S. Bytom Tablet
Wiesław B. Zbychowo Tablet
Dorota G. Pasłęk Tablet
Mateusz K. Kraków Tablet
Monika M. Warszawa Tablet
Jolanta P. Gliwice Tablet
Daniel B. Koszalin Tablet
Magdalena Ł. Zielona Góra Tablet
Michał N. Gdynia Tablet
Paweł W. Kraków Tablet
Urszula W. Czechowice-Dziedzice Tablet
Iwona K. Bygdoszcz Tablet
Marlena F. Łódź Tablet
Anna K. Gdańsk Tablet
Danuta D. Nowy Bytom Tablet
Anna S. Zielona Góra Tablet
Michał P. Sopot Tablet
Tomasz W. Marki Tablet
Sylwia L. Baczyna Tablet
Adam W. Warszawa Tablet
Krzysztof S. Kielce Tablet
Grażyna T. Częstochowa Tablet
Małgorzata F. Wałbrzych Tablet
Dariusz P. Warszawa Tablet
Kacper Ż. Wisła Tablet
Agata P. Katowice Tablet
Agnieszka J. Chodzież Tablet
Tomasz C. Myszków Tablet
Małgorzata Ł. Jelc Tablet
Roma C. Poznań Tablet
Elżbieta L. Razprza Tablet
Dorota D. Wrocław Tablet
Izabela C. Szubin Tablet
Michał D. Bytom Tablet
Hanna C. Kielce Tablet
Agnieszka R. Głogów Tablet
Przemysław B. Janikowo Tablet
Regina J. Kołobrzeg Tablet
Maciej R. Halinów Tablet
Aneta D. Częstochowa Tablet
Jan B. Częstochowa Tablet
Elżbieta C. Żywiec Tablet
Maciej B. Warszawa Tablet
Krzysztof M. Warszawa Tablet
Paweł K. Nowy Sącz Tablet
Maciej L. Kraków Tablet
Beata T. Gdańsk Tablet
Andrzej M. Kobyłka Tablet
Paweł K. Kielce Tablet
Katarzyna S. Warszawa Tablet
Dorota M. Bełchatów Tablet
Krzysztof Ł. Łapy Tablet
Marcin U. Częstochowa Tablet
Natalia S. Gdańsk Tablet
Ryszard R. Wrocław Tablet
Marlena Z. Kraków Tablet
Katarzyna J. Bystrzyca Tablet
Kamil W. Leszno Tablet
Franciszek P. Żernica Tablet
Jacek K. Częstochowa Tablet
Mateusz S. Pieszyce Tablet
Rafał S. Łódź Tablet
Tomasz T. Szamotuły Tablet
Paweł W. Wrocław Tablet
Kamila K. Gdańsk Tablet
Mariusz M. Świnoujście Tablet
Kamil M. Częstochowa Tablet
Henryk G. Olsztyn Tablet
Iwona P. Pilchowice Tablet
Maciej M. Marki Tablet
Anna W. Inowrocław Tablet
Jagoda P. Bydgoszcz Tablet
Paweł P. Warszawa Tablet
Jacek P. Aleksandrów Łódzki Tablet
Alicja S. Świdnik Tablet
Klaudia D. Działoszyn Tablet
Dorota S. Kraków Tablet
Paweł B. Częstochowa Tablet
Elżbieta M. Częstochowa Tablet
Luiza S. Wejherowo Tablet
Dominika D. Lublin Tablet
Sławomir M. Warszawa Tablet
Anna K.-D. Rudziczka Tablet
Ewa K. Piła Tablet
Łukasz P. Pasłęk Tablet
Michał B. Łódź Tablet
Marian C. Gdynia Tablet
Filip G. Kielce Tablet
Łucjan J. Chorzów Tablet
Małgorzata N. Miedźno Tablet
Piotr J. Legionowo Tablet
Magdalena D. Luboń Tablet
Joanna K. Gorzów Wielkopolski Tablet
Henryk T. Brzesko Tablet
Monika G. Nowy Dwór Mazowiecki Tablet
Klaudia U. Sochocin Tablet
Dawid O. Gostyń Tablet
Valiantsin F. Warszawa Tablet
Maciej G. Nowy Duninów Tablet
Sylwia S. Częstochowa Tablet
Robert G. Warszawa Tablet
Dorota W. Gdańsk Tablet
Grzegorz B. Warszawa Tablet
Zuzanna Z. Lębork Tablet
Anna Z. Warszawa Tablet
Zbigniew M. Częstochowa Tablet
Mariusz W. Ostowy Nad Okszą Tablet
Anna R. Warszawa Tablet
Edyta M. Radomsko Tablet
Katarzyna W. Częstochowa Tablet
Ilona W. Częstochowa Tablet
Janina L. Poznań Tablet
Agnieszka L. Rumia Tablet
Urszula S. Przecław Tablet
Arkadiusz D. Szczecin Tablet
Tomasz J. Zgierz Tablet
Tomasz H. Gorzów Wielkopolski Tablet
Małgorzata G. Bełchatów Tablet
Marek K. Częstochowa Tablet
Danuta K.-C. Sianów Tablet
Sylwia Ż.-L. Nowa Iwiczna Tablet
Maciej S. Poznań Tablet
Luiza S. Wejherowo Tablet
Łukasz P. Wrocław Tablet
Mateusz Z. Łódź Tablet
Rafał S. Częstochowa Tablet
Paweł S. Warszawa Tablet
Izabela G. Poznań Tablet
Filip P. Skaryżysko-Kamienne Tablet
Wojciech S. Zielona Góra Tablet
Marek K. Kobyłka Tablet
Henryk J. Herby- Pietrzaki Tablet
Kamila W.-W. Jel-Laskowice Tablet
Marek W. Gdańsk Tablet
Katarzyna S. Tarnów Tablet
Bogusław K. Częstochowa Tablet
Barbara S. Częstochowa Tablet
Mirosław K. Stargard Tablet
Piotr L. Gdynia Tablet
Karolina P. Gdańsk Tablet
Marzena D. Włocławek Tablet
Michał M. Gdańsk Tablet
Łukasz P. Pasłęk Tablet
Lucyna K. Warszawa Tablet
Tomasz M. Braniewo Tablet
Małgorzata T. Gorzów Wielkopolski Tablet
Konrad K. Rokitno Szlacheckie Tablet
Teresa D. Elbląg Tablet
Weronika G. Szczecin Tablet
Grzegorz S. Warszawa Tablet
Danuta G. Leszno Tablet
Adam M. Oława Tablet
Paweł D. Włodawa Tablet
Piotr O. Warszawa Tablet
Agnieszka B. Świdwin Tablet
Artur M. Łęczna Tablet
Marek B. Kobylnica Tablet
Magdalena K. Warszawa Tablet
Irena N. Częstochowa Tablet
Anita B. Działoszyn Tablet
Lidia P. Warszawa Tablet
Sylwester D. Lublin Tablet
Jolanta W. Łódź Tablet
Andrzej Z. Częstochowa Tablet
Krzysztof M. Warszawa Tablet
Łukasz L. Mińsk Mazowiecki Tablet
Leszek K. Izabelin Tablet
Monika B. Piaseczno Tablet
Aneta D. Sokołów Podlaski Tablet
Waldemar P. Biała Podlaska Tablet
Jakub K. Zabrze Tablet
Maciej P. Warszawa Tablet
Gilles R. Leszno Tablet
Jolanta W. Częstochowa Tablet
Euzebiusz B. Kąty Wrocławskie Tablet
Katarzyna B. Poznań Tablet
Witold M. Warszawa Tablet
Alicja B. Legnica Tablet
Andrzej Z. Pilchowice Tablet
Grzegorz Z. Aleksandrów Łódzki Tablet
Justyna S. Bytom Tablet
Stanisława M. Katowice Tablet
Lucyna K. Legnica Tablet
Karolina B. Koszalin Tablet
Beata P. Kraków Tablet
Marek K. Łódź Tablet
Danuta B. Zakopane Tablet
Natalia S. Szczecin Tablet
Jakub T. Rozprza Tablet
Iwona M. Zabrze Tablet
Sebastian J. Bydgoszcz Tablet
Jarosław F. Chojnice Tablet
Pietru P. Warszawa Tablet
Leszek Z. Pruszków Tablet
Urszula S. Łódź Tablet
Anna S. Olkusz Tablet
Magdalena Z. Warszawa Tablet
Bogumiła T. Wreczyca Wielka Tablet
Joanna G. Szczecin Tablet
Dominika K. Luboń Tablet
Beata Ś. Rudniki Tablet
Iwona B. Częstochowa Tablet
Andrzej Ł. Wrocław Tablet
Anna B. Wejherowo Tablet
Rafał P. Łódź Tablet
Daniel Z. Siedlce Tablet
Patryk K. Elbląg Tablet
Iwona S. Jelenia Góra Tablet
Tomasz D. Milicz Tablet
Weronika M. Kraków Tablet
Angelika S. Kraków Tablet
Jacek P. Alekandrów Łódzki Tablet
Elżbieta S. Suszec Tablet
Katarzyna G. Ruda Śląska Tablet
Wioletta W. Sławoborze Tablet
Karolina D. Wręczyca Wielka Tablet
Ewa M. Łapino Tablet
Renata B. Elbląg Tablet
Joanna D. H. Rumia Tablet
Dawid B. Świnna Tablet
Rafał S. Kraków Tablet
Anna Z. Gorzów Wielkopolski Tablet
Regina C. Kraków Tablet
Marcin G. Bełchatów Tablet
Marek Ł. Gliwice Tablet
Stanisław S. Kobyłka Tablet
Katarzyna K. Działoszyn Tablet
Agnieszka K. Puławy Tablet
Sabina G. Nieborów Tablet
Paweł G. Poznań Tablet
Sylwia C. Warszawa Tablet
Ryszard K. Nadarzyn Tablet
Agnieszka R. P. Warszawa Tablet
Małgorzata K. Kraków Tablet
Gilles R. Leszno Tablet
Tomasz W. Bielsko-Biała Tablet
Marcin K. Gdańsk Tablet
Dawid S. Łódź Tablet
Genowefa K. Stargard Tablet
Edyta F. Wrocław Tablet
Anna M. Rzeszów Tablet
Radosław M. Międzyrzecz Podlaski Tablet
Monika K. Krzepice Tablet
Irena W. Warszawa Tablet
Joanna S. Gdynia Tablet
Małgorzata M. Warszawa Tablet
Dawid S. Łódź Tablet
Krzysztof M. Warszawa Tablet
Mariusz M. Lublin Tablet
Alicja B. Legnica Tablet
Iwona G. Nowy Dwór Gdański Tablet
Piotr Z. Kraków Tablet
Małgorzata R. Katowice Tablet
Iwona P. Stanica Tablet
Sebastian N. Poznań Tablet
Sylwia W. Konstancin Jeziorna Tablet
Bartosz M. Elbląg Tablet
Anna Z. Pruszków Tablet
Teresa T. Mysłowice Tablet
Jakub M. Skomielna Biała Tablet
Damian K. Wrocław Tablet
Barbara S. Łuków Tablet
Barbara G. Reda Tablet
Piotr P. Marki Tablet
Justyna P. Częstochowa Tablet
Daniel G. Sosnowiec Tablet
Robert O. Kutno Tablet
Zbigniew D. Rabka Zdrój Tablet
Andrzej S. Piotrków Trybunalski Tablet
Maria K. Warszawa Tablet
Piotr W. Warszawa Tablet
Magdalena K. Chorzów Tablet
Michał S. Warszawa Tablet
Małgorzata P. Tarnowskie Góry Tablet
Krzysztof C. Żyraków Tablet
Łukasz S. Siedlce Tablet
Dariusz S. Katowice Tablet
Małgorzata S. Poznań Tablet
Dorota S. Częstochowa Tablet
Anna P. Warszawa Tablet
Przemysław S. Płock Tablet
Artur W. Skarżysko-Kamienne Tablet
Natalia B. Stanisławów Tablet
Łukasz O. Halinów Tablet
Szymon H. Szamotuły Tablet
Jolanta O. Koszalin Tablet
Agata D. Bytom Tablet
Krzysztof P. Warszawa Tablet
Anna Ł. Miedźno Tablet
Wioleta K. Świebodzice Tablet
Edyta Z. Kobyłka Tablet
Aneta S. Łódź Tablet
Aleksandra S. Łódź Tablet
Marek R. Zabrze Tablet
Izabela C. Wrocław Tablet
Piotr W. Gdańsk Tablet
Małgorzata W. Pszczyna Tablet
Beata W. Reda Tablet
Paulina M. Iława Tablet
Sylwia Z. Bychawa Tablet
Renata K. Katowice Tablet
Sebastian P. Płock Tablet
Andrzej B. Sochaczew Tablet
Zbigniew W. Wejherowo Tablet
Arkadiusz K. Gdańsk Tablet
Dorota R. Łódź Tablet
Iwona W. Warszawa Tablet
Krzysztof S. Kielce Tablet
Piotr S. Brzeg Tablet
Krystian B. Grudziądz Tablet
Marcin W. Międzyzdroje Tablet
Bożena S. Gdynia Tablet
Adam C. Warszawa Tablet
Maciej Ż. Poznań Tablet
Alicja S. Nowa Wieś Tablet
Marek S. Łódź Tablet
Zofia T. Wręczyca Wielka Tablet
Paweł P. Zgierz Tablet
Dominika K. Gdynia Tablet
Noemi C. Kraków Tablet
Ewa C. Poznań Tablet
Mariusz L. Książnica Tablet
Mateusz D. Wolbrom Tablet
Rafał O. Radom Tablet
Jakub N. Gdańsk Tablet
Danuta P.J. Sosnowiec Tablet
Irena M. Wejherowo Tablet
Kamil S. Wrocław Tablet
Mariusz W. Ostrowy Na Okrzą Tablet
Rafał G. Sieradz Tablet
Joanna Z. Pruszków Tablet
Karolina P. Działoszyn Tablet
Michał S. Warszawa Tablet
Michał G. Gostyń Tablet
Małgorzata G. Pruszcz Gdański Tablet
Sylwia W.K. Kościelisko Tablet
Krzysztof L. Ruda Śląska Tablet
Anita Ł. Poznań Tablet
Pelagia M. Częstochowa Tablet
Rafał B. Bytom Tablet
Agnieszka K. Tomaszów Mazowiecki Tablet
Eugeniusz P. Białystok Tablet
Małgorzata N. Miedzno Tablet
Adam Z. Olsztyn Tablet
Waldemar G. Towale Oleckie Tablet
Ryszard B. Grójec Tablet
Joanna O. Morąg Tablet
Maciej S. Wejherowo Tablet
Krzysztof J. Reda Tablet
Magdalena B. Bełchatów Tablet
Izabella P. Gdańsk Tablet
Paweł C. Częstochowa Tablet
Iwona S. Koszalin Tablet
Paweł K. Tychy Tablet
Anna O. Radom Tablet
Paweł W. Wrocław Tablet
Andrzej C. Wrocław Tablet
Sylwia S. Częstochowa Tablet
Robert G. Warszawa Tablet
Krzysztof J. Kołobrzeg Tablet
Leszek G. Jaworzno Tablet
Maja M. Warszawa Tablet
Witold R. Dąbrowa Górnicza Tablet
Jakub R, Władysławowo Tablet
Daniel K. Sosnowiec Tablet
Ewa K. Suwałki Tablet
Agnieszka B. Częstochowa Tablet
Lilla K. Kraków Tablet
Łukasz Z. Małkinia Tablet
Michał S. Pruszków Tablet
Klaudia A. Warszawa Tablet
Halina G.-P. Opole Tablet
Łukasz A. Poznań Tablet
Jakub T. Rozprza Tablet
Krystyna M. Zabrze Tablet
Beata K. Częstochowa Tablet
Jolanta W. Łódź Tablet
Ewelina W. Poznań Tablet
Mariusz M. Bydgoszcz Tablet
Paulina H. Toporowice Tablet
Tomasz T. Kraków Tablet
Agnieszka W. Łętowe Tablet
Piotr S. Gdynia Tablet
Dorota Z. Pasłęk Tablet
Marzena C. Pasłęk Tablet
Piotr B. Częstochowa Tablet
Luiza S. Wejherowo Tablet
Katarzyna T. Jasienica Tablet
Lidia S. Warszawa Tablet
Joanna D. Łódź Tablet
Mariusz C. Gostyń Tablet
Iwona S. Szczecin Tablet
Anna J. Trzemierowo Tablet
Mariusz B. Świdnica Tablet
Michał D. Warszawa Tablet
Andrzej J. Kraków Tablet
Elżbieta H. Szczyrk Tablet
Krystyna M. Nowe Miasto Lubawskie Tablet
Marta K. Warszawa Tablet
Monika P. Łobez Tablet
Paweł W. Kraków Tablet
Radosław N. Warszawa Tablet
Renata Z. Częstochowa Tablet
Patrycja W. Łódź Tablet
Andrzej S. Poznań Rower
Marcin W. Leszno Rower
Agnieszka H. J. Wejherowo Rower
Mariusz B. Wejherowo Rower
Paula B. Gdańsk Rower
Magdalena B. Dąbrowa Górnicza Rower
Danuta N. Koszalin Rower
Jagoda I. Brody Rower
Marta B. Elbląg Rower
Hanna M. Markusy Rower
Radosław S. Warszawa Rower
Dorota S. Kielce Rower
Dawid Ż. Gorzów Wielkopolski Rower
Magdalena J. Gdańsk Rower
Dawid P. Krzepice Rower
Jacek M. Warszawa Rower
Łukasz L. Mińsk Mazwiecki Rower
Krzysztof O. Łódź Rower
Bożena D. Świecie Rower
Agnieszka D. Barlinek Rower
Bartosz P. Ostowiec Świętokrzyski Rower
Anna M. Ruda Śląska Rower
Justyna P. Czaplinek Rower
Tomasz W. Warszawa Rower
Ewelina W. Poznań Rower
Lucyna S. Chojnów Rower
Robert N. Dąbrowa Górnicza Rower
Stanisław C.-G. Zakopane Rower
Marcin Z. Jabłonna Lacka Rower
Ewa K. Legionowo Rower
Marta M. Grodzisk Mazowiecki Rower
Paweł Z. Warszawa Rower
Łukasz M. Tarnowskie Góry Rower
Ewelina S. Lublin Rower
Piotr W. Pruszków Rower
Małgorzata K. Częstochowa Rower
Maciej R. Halinów Rower
Dominik K. Warszawa Rower
Marta B. Warszawa Rower
Anna O. Białystok Rower
Rafał G. Kraków Rower
Tomasz M. Ząbki Rower
Anna M. Olsztyn Rower
Marcin M. Siedliszcze Rower
Michał L. Halinów Rower
Celina M. Gdynia Rower
Marcin C. Zielona Góra Rower
Ewa M. Jaworzno Rower
Ireneusz F. Racibórz Rower
Renata S. Białystok Rower
Witold A. Częstochowa Rower
Kamil P. Konstancin Jeziorna Rower
Karolina P. Warszawa Rower
Krystyna K. I. Szamotuły Rower
Tomasz J. Góra Kalwaria Rower
Kordian Ś. Kluczbork Rower
Piotr F. Ząbki Rower
Kamila S. Elbląg Rower
Anna S. Bytom Rower
Anna K. Wrocław Rower
Adam Z. Mysiadło Rower
Magdalena W. Rzeszów Rower
Piotr W. Wrocław Rower
Aleksandra B. Gorzów Wielkopolski Rower
Wiesław L. Nowa Iwiczna Rower
Krzysztof K. Częstochowa Rower
Katarzyna B. Gdynia Rower
Czesław M. Miedźnio Rower
Matryk R. Marki Rower
Piotr Z. Wyrazów Rower
Marcin Ż. Warszawa Rower
Edyta W. Warszawa Rower
Sebastian F. Łódź Rower
Konrad J. Wrocław Rower
Mieczysław H. Kraków Rower
Marek K. Częstochowa Rower
Żaneta S. Bochnia Rower
Magdalena R. Częstochowa Rower
Łukasz M. Węgrów Rower
Paweł K. Warszawa Rower
Paulina K. Czupino Rower
Kamil J. Dąbrowa Chotomowska Rower
Irena C. Jabłonna Lacka Rower
Ryszard W. Leszno Rower
Ewa C.U. Wrocław Rower
Michał K. Warszawa Rower
Mariusz W. Ostrowie nad Okrza Rower
Mariola W. Suwałki Rower
Karol K. Bytom Rower
Paweł K. Mysiadło Rower
Monika S. Skoczów Rower
Rafał B, Trzeszczany Rower
Anna Z. Zabrze Auto
Agnieszka K. Częstochowa Auto
Marta S. Zielona Góra Auto
Przemysław M. Piotrków Trybunalski Auto
Jakub M. Sosnowiec Auto
Bożena J. Reda Auto
Krzysztof S. Łódź Auto
Józef D. Czechowice-Dziedzice Auto
Angelika M. Szczerców Auto
Ryszard B. Grójec Auto
Irena S. Jaworzno Auto
Aneta P. Morąg Auto
Jerzy G. Ząbki Auto
DZIĘKUJEMY!
Twoja wiadomość została wysłana.
Twoja wiadomość nie została wysłana,
ponieważ formularz zawiera błędy.
Sprawdź i wyślij ją ponownie.
X

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-726) przy ul. Skrzetuskiego 23, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 poz. 2135 z późń. zm.) w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie związane z loterią promocyjną „Loteria w sklepach Żabka i Freshmarket”. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. *

* pola wymagane